Klacht

Wat is een klacht?

Een klacht is een bezwaar of een uiting van onvrede. Het kan gaan om de behandeling, begeleiding of bejegening door een medewerker van de RAV Hollands Midden. Klachten over bijvoorbeeld huisartsen of ziekenhuispersoneel kunnen wij niet in behandeling nemen. Daarvoor verwijzen wij u naar de hiertoe bevoegde instanties. Wij verzoeken u dit formulier compleet in te vullen, zodat wij uw klacht snel kunnen afhandelen.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen kan een klacht indienen. Lukt het niet om zelf een klacht in te dienen, dan kunt u daarvoor een vertegenwoordiger aanwijzen, zoals een partner, ouder, kind, broer, zus, curator, mentor, zaakwaarnemer of andere gemachtigde. Wij ontvangen in dat geval graag een schriftelijke en ondertekende verklaring waarin u aangeeft de betreffende persoon te machtigen. Overlijdt de persoon na het ontstaan van de klacht, dan kan een nabestaande de klacht indienen en/of voortzetten.

1. Persoonsgegevens

Is zelf degene die een klacht heeft of de klacht in namens iemand anders, namelijk:

2. Gegevens over de klacht

De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAVHM) verzorgt samen met de Meldkamer Ambulancezorg Hollands Midden (MKA), de ambulancezorg in de regio Hollands Midden. Hoewel de MKA onderdeel uitmaakt van de Gecombineerde Meldkamer van de Politie Hollands Midden, kunnen wij ons voorstellen dat het voor u moeilijk is in te schatten of een klacht thuishoort bij de RAV of bij de MKA. De klachtenfunctionaris van de RAV zal uw klacht hierop beoordelen en er voor zorg dragen dat uw klacht goed terecht komt en zo spoedig mogelijk wordt behandeld.

Voor de behandeling van uw klacht hebben wij de volgende informatie nodig:

Naam betrokken medewerker(s) [indien bekend]:

Naam van eventuele andere betrokkene(n) en getuige(n):